(PS! English version below the Norwegian text)

Deltakerinformasjon og påmelding til paraskolen 1 – 4 November 2018.

Program (kommer snart)

Ressurser og kompetanse
Paraskolen er et samarbeid mellom NABSF og IBSF (det internasjonale bob- og skeletonforbundet) som sammen har et team av trenere, helse- og støttepersonell på plass under hele paraskolen.

Overnatting / Egenandel
Alle deltakere dekker sin egen reise, innkvartering og mat. Vi anbefaler dog deltakerne å booke overnatting på Hunderfossen hotell fordi det er kort vei til banen fra hotellet, som også blir vår «base camp» under paraskolen – samt, vi har fått til en god pris for deltakerne til paraskolen på 1030,- pr person (pr. natt) med fullpensjon.
Deltakere som representerer en norsk klubb tilknyttet NABSF betaler 1000,- i egenandel.
Alle andre deltakere må betale 1500,- i egenandel.

Annen informasjon
Vi krever minimum 6 deltakere for å arrangere paraskolen og maksimalt antall deltakere er satt til 12. Norske deltakere vil bli prioritert hvis påmeldingen overskrider maksimum antall deltakere.
IBFS-reglene fastsetter som minimumskrav at du kan forflytte deg selv inn / ut av bob’en alene uten hjelp. Det kreves også god arm- og fingerfunksjon. Hvis du er i tvil om du har utilstrekkelig funksjon i armer / fingre, huk da av for alternativet «… samtale med vår fysioterapeut» i påmeldingsskjemaet og vår fysioterapeut vil kontakte deg for å avklare om du har det nødvendige av funksjon i armer og fingre. Det samme hvis du har en kjent svakhet i skjelettet / har osteoporose. Da er du i utgangspunktet diskvalifisert fra å kunne utføre denne sporten / delta på paraskolen, men be om at vår fysioterapeut kontakter deg for å avklare dette i så fall.

Utstyr og klær
– Hjelm. EC godkjent hjelm. Flip-front er ikke tillatt brukt. (Hjelmer kan lånes i banen hvis du ikke eier eller klarer å få lånt deg en).
– Moto-cross beskyttelsesvest, med ryggbeskyttelse anbefales for de som vil ha litt mer polstring og beskyttelse. Ikke nødvendig, men kan være smart å bruke.
– Tynne hansker under kjøring, muligens kjøre uten hansker for de som foretrekker det. Dette for å ha god kontakt og kontroll med D-ringene.
– Tynn vindtett fleecejakke eller genser under kjøring. Ideelt er uten hette og andre ting som kan bremse farten.
– Sko av type; bokse / motorsport sko anbefales fordi det gjør det lettere å komme inn / ut av bobsleden.
Viktig!!! Bruk pute fra rullestol eller annen trykkavlastningspute for å hindre trykksår fra kjøring.
– Ellers varme vinterklær og en lue fordi det er kaldt å vente ute i kulden.

Påmeldingsfrist
25. oktober
Vi håper på stor deltakelse og ser frem til å se deg i banen!
(Påmeldingsskjema nederst på siden)

Med vennlig hilsen
NABSF

Mer info om parasport: http://www.nabsf.no/parasport/

_________________________________________________________________

 

Participant information and registration Paraschool 1 – 4 November 2018.

Program (coming in a few days)

Resources and competence
The Paraschool event is a collaboration between NABSF and IBSF (the international bob and skeleton federation) who together have a team of coaches, healthcare staff and support staff in place throughout the Paraschool

Registration / deductible
All participants cover their own travel, accommodation and food. However, we recommend that participants book a hotel at the Hunderfossen hotel because it is a short distance to the track from the hotel, which will also be our base camp during the Paraschool – and we have received a good price for the participants at the Paraschool at NOK 1030 per person (per night) with full board.
Participants representing a Norwegian club associated with NABSF pay a deductible of 1000 NOK
All other participants must pay a deductible of 1500 NOK

Other information
We require a minimum of 6 participants to arrange the Paraschool and the maximum number of participants is set at 12. Norwegian participants will be given priority if the attendance exceeds the maximum number of participants.
The IBFS rules set as minimum requirements that you can move yourself in / out of the bob alone without assistance. It also requires good arm and finger function. If you are in doubt if you have inadequate function in arms / fingers, check the option «… conversation with our physiotherapist» in the registration form and our physiotherapist will contact you to clarify if you have the required function in arms and fingers. The same if you have a known weakness in the skeleton / have osteoporosis. Then you are initially disqualified from being able to do this sport / attend the Paraschool, but ask our physiotherapist contact you to clarify this.

Equipment and Clothing
– Helmet. EC approved helmet. Flip-front is not allowed used. (Helmets can be borrowed at the track if you do not own or manage to borrow one).
– Moto-cross protection vest, with back/spine protection, is recommended for those who want a little more padding and protection of course. Not necessary, but can be smart to use.
– Thin gloves while driving, possibly without gloves for those who prefer it. This to have good contact with the D-rings (control).
– Thin windproof fleece jacket or sweater while driving. Ideally without hood and other things that can slow down the pace.
– Shoes of type; boxing/motorsport shoes are recommended because it makes it easier to get in/out of the bobsled.
Important!!! Use the cushion from your wheelchair or other pressure relief cushion to prevent pressure sores from driving.
– Otherwise, warm winter clothes and a hat because it is cold to wait outside in the cold.

Registration deadline
October 25th
We hope for big participation and look forward to see you all in the track!

With Regards
The Norwegian Luge-, Bob- and Skeleton Federation

More parasport info: http://www.nabsf.no/parasport/

 

Paraschool Registration

Categories:

Tags:

Comments are closed

Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException Subcode: 464
Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.