Onsdag 22. juni trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret.

NIF og flere andre samfunnsaktører ser med bekymring på at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for filming og distribusjon av slikt innhold, langt ned i aldersgrupper.

Strømming av barne- og ungdomsidretten har blitt mer og mer vanlig, og flere av våre organisasjonsledd har inngått avtaler med eksterne aktører om strømming.

Det er viktig å sikre at strømmingen skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning, særlig personvernregelverket som stiller strenge krav til hvordan personvernet skal ivaretas, og som utløser en rekke rettigheter hos den enkelte. Særlig viktig er det å ivareta barn og unge med beskyttelsesbehov, og ellers bidra med tiltak som kan redusere risikoen for uheldige konsekvenser ved at barn og unge eksponeres i sårbare situasjoner.

Hvem gjelder retningslinjene for?
Retningslinjene er ment å gi et tydelig og restriktivt rammeverk for NIFs organisasjonsledd og medlemmer i tråd med gjeldende lovgivning, med det mål å få strømming av barne- og ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former, og å redusere ulovlig filming og distribusjon.

Dersom organisasjonsledd inngår avtaler med eksterne aktører, må organisasjonsleddet sørge for at Retningslinjene blir fulgt og det bør i avtalene som inngås vises til Retningslinjene.

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:

  • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år. Det betyr at utøvere som er fylt 13 år og deltar i 15 års klassen, vil kunne bli strømmet. 
  • Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
  • Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
  • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, videredistribusjon og sletting.

Her kan du lese mer om temaet