NABSFs lover:

NABSFs lover (revidert 20.mai.2021)

Sanksjonsreglement barneidrettsbestemmelsene NABSF

Antidoping Norge:

Antidoping (Antidoping Norge).

Handlingsplan antidoping NABSF

Beredskapsplan:

Beredskapsplanen er NABSFs prinsipper for krisehåndtering.
Følgende scenarioer anses som krise:

 • Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt med
  døden til følge, der medlemmer, ansatte eller leietakere er
  involvert.
 • Alvorlige økonomiske misligheter eller andre strafferettslige
  forhold hvor politiet er koblet inn, og hvor media er eller vil
  kunne bli informert.
 • Alvorlige personskader eller hendelser i forbindelse med
  NABSF´s aktivitets- og utdanningstiltak.
 • Brudd på antidoping regler

Beredskapsplanen finner du her.

Seksuell trakassering:

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
Retningslinjer mot seksuell trakassering i norsk idrett finner du her.

Send mail til: varsling@nabsf.no for varsling.
Mottaker er GS Åshild Høva Sporsheim og president Eirik Lundemo

Ungdomsidrett:

Som en del av norsk idrett forplikter NABSF seg til følgende:

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, styremedlemmer, organisatorer og frivillige.

Idretten skal:

 • tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker
  og behov – idrett for alle
 • tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning – ungt lederskap
 • gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner – fremtidens utøvere

Retningslinjer for ungdomsidrett finner du her. 

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning. Link til NABSFs sanksjonsbestemmelser ved brudd på bestemmelsene om barneidrett finner du lenger opp på denne siden.

Norges idrettsforbund har laget en brosjyre om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.

Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter med NABSF sine presiseringer

Hva, hvordan og hvorfor

Hva:

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Hvordan:

Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring.

NABSF og NABFSs klubber forplikter seg til å følge barneidrettsbestemmelsene og til en hver tid etterleve bestemmelser om barneidrett utarbeidet og satt av Norges Idrettsforbund.