Politiattestordningen ble vedtatt innført i Norges idrettsforbund i 2009.
Bakgrunnen for å innføre denne ordningen var å ivareta barn og unges beste – og bidra til at idrettsarenaen oppleves som trygg.

Det er viktig å presisere at politiattesten alene ikke forhindrer uønskede hendelser. Derfor bør alle idrettslag og klubber jobbe med retningslinjer for etisk og trygg idrett, og legge til rette for en kultur hvor det er greit å si ifra.

NIF arrangerte våren 2021 et webinar om politiattestordningen.
Se det i opptak her

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer. Les mer på Idrettsforbundet sine sider her.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Innhenting av attest gjøres på følgende måte:

 1. Skriv ut følgende skjema «Politiattest – bekreftelse på formål»
 2. Fyll inn navn, fødselsnummer og dato/sted i skjemaet
 3. Skjemaet må scannes og legges ved søknaden (pkt 7)
 4. Gå til følgende nettside: https://attest.politi.no/
 5. Logg deg inn med Bank ID eller lignede
 6. Legg inn Kontaktinformasjon
  – velg Formål med attesten:
  1. Kategori: «Frivillige organisasjoner»
  2. Formål: «Frivillige organisasjoner»
 7. «Bekreftelse på formål med politiattest» (fra pkt 1 – 3) legges ved som fil.
 8. Send søknad
 9. Mottatt politiattest fremvises ansvarlig politiattester i din respektive klubb/forbund.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Innhenting av politiattest er gratis. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.