NABSFs beredskapsplan

Kriseberedskapsplanen omfatter tillitsvalgte og ansatte i NABSF. Planen skal være kjent for alle i organisasjonen, noe som krever en gjennomgang både politisk og administrativt. Det forutsettes at planen inngår som en del av arrangementsstrategien ved alle arrangementer i regi av NABSF, enten det er i Lillehammer olympiske bob og akebane eller andre steder.

Organisering av krisehåndtering skal primært følge den administrative linjen. Den politiske ledelsen inngår i varslingslister og kriseteam. Kriseteamet ledes på øverste administrative nivå. Varslingslisten skal alltid følges. På den måten ivaretas informasjonsflyten både oppover og nedover i organisasjonen

Krisescenarier

Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere:

  • Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt med døden til følge, der medlemmer, ansatte eller leietakere er involvert.
  • Alvorlige økonomiske misligheter eller andre strafferettslige forhold hvor politiet er koblet inn, og hvor media er eller vil kunne bli informert.
  • Alvorlige personskader eller hendelser i forbindelse med NABSF´s aktivitets- og utdanningstiltak. Slik som seksuell trakassering og overgrep.
  • Brudd på antidoping regler.

Dokumenter:

Beredskapsplan NABSF

Beredskapsplan for dopingsaker i NABSF

Orientering om sikkerhet og beredskap Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane - Olympiaparken